En marksanering säkrar området

En förutsättning för att man ska kunna bygga nytt - eller bo i ett befintligt hem - är att man inte riskerar att bli sjuk av att vistas i det. Det man ska veta är att vi i Sverige har ganska stora problem gällande gifter, farliga ämnen och metaller som kontaminerat jorden - något som kan skapa stora problem för hälsan. Om du exempelvis bor i hus som ligger i närheten av ett industriområde så finns det en viss risk i att marken där ditt hus står på är full av olika skadliga ämnen. Detsamma gäller om du planerar att bygga på den mark du äger - eller om du kanske planerar att sälja av delar av densamma så att nya byggnationer kan ske.Det är, helt enkelt, inte möjligt att göra så om det inte sker en undersökning och där lämpliga åtgärder vidtas om det skulle visa sig att marken i fråga är kontaminerad. Åtgärder som stavas marksanering och som gör att man åter kan ta marken i fråga i bruk. Det hela är vanligare än man tror och det är en procedur som är behövlig sett till hur den minimerar riskerna för skada och för hälsoproblem.

Vårt råd är alltså att du som markägare eller du som på något annat sätt misstänker att du bor på giftig mark anlitar ett företag inom marksanering och får en grundlig undersökning utförd.

Så ser en marksanering ut i praktiken

Vi kan säga att du äger en del mark som du tänkt bygga på; en mark som du dock misstänker kan vara kontaminerad av något typ av gift eller någon metall. Steg ett är att du kontaktar ett företag inom marksanering och låter de anställda där fastställa huruvida marken är lämplig att bygga på - eller om det krävs åtgärder. I det stora hela så ser proceduren ut enligt följande steg:

  1. Företaget undersöker marken. Här tas prover och dessa analyseras därefter noggrant. Man arbetar över ett stort område för att säkerställa att eventuella gifter inte spridit sig och finns i närliggande områden.
  2. En plan upprättas. En marksanering krävs och här använder företaget sig av sin undersökning som bas då man upprättar saneringskartor och planerar området. En kontakt brukar även tas med Miljökontoret i kommunen.
  3. Marksanering sker. Saneringen i sig utgår utifrån hur pass kontaminerad - och av vilket ämne/gift/metall - området är. Man jobbar alltid effektivt och även med en tanke på din plånbok; områden som inte är i behov av marksanering lämnas och man arbetar mot den drabbade jorden.
  4. Deponering: Jord som är kontaminerad tas om hand och deponeras enligt gällande lagar.
  5. Marken återställs.  
  6. Nya prover tas. Skulle dessa visa sig vara godkända så är det fritt fram för sig som markägare att fortsätta din planering kring byggnationen.

Så ser det alltså ut rent praktiskt. Det går att sanera mark och det går att göra den beboelig. Det som krävs är att man kontaktar ett företag som erbjuder tjänsten marksanering och låter denna säkra marken i fråga.

4 Jan 2018