Bygglov och Bygganmälan

Beroende på vilken ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnation som ska ske kan bygglov alternativt bygganmälan behövas. Detta är reglerat enligt Plan- och bygglagen. Vid frågor om bygglov kan Sundbybergs kommuns hemsida besökas eller kontakt med kommunen tas på annat sätt.

Då krävs bygglov

Bygglov förknippas främst vid ingrepp som förändrar bostadens utseende. Det kan exempelvis vara en nybyggnation eller tillbyggnation. Det kan även krävas vid uppförande av plank eller staket om de uppgår till en viss höjd. Generellt behövs inte bygglov för badrumsrenovering, köksrenovering eller andra inre förändringar. Däremot kan bygglov ändå behöva ansökas vid större renoveringar – men då av en helt annan orsak. Ska det ställas upp en container vid huset under längre tid kan det nämligen krävas tillstånd. Hör med Sundbybergs Kommun om vad som gäller innan detta sker.

Det finns även ytterligare ett tillfälle då bygglov kan krävas vid renovering av badrum, kök m.m. Det handlar i detta fall om tillfällen då användningsområde ändras på en lokal. Det kan vara att en lagerlokal byggs om till lägenheter – vilket inte är ovanligt med den bostadsbrist som finns i Sundbyberg.

Då krävs marklov

Marklov kan liknas med bygglov – men för markarbeten. Ska det genomföras schaktning, röjning, fyllning som skapar större förändring kan ansökan om marklov behöva ske.

Då krävs rivningslov

Om rivning ska ske i ett område som regleras av områdesbestämmelser eller detaljplan kan rivningslov behövas. Med detta menas alltså hela eller delar av byggnader. Rivningslov krävs oftare i centrala delar av Sundbyberg och inte lika ofta i utkanten där det är mer glesbebyggt.

Detta är anmälningspliktig åtgärd

Det finns åtgärder som är anmälningspliktiga men som inte kräver bygglov. Ett exempel är ändring av bärande delar eller bostadens stomme. Det kan exempelvis ske vid ombyggnation då flera rum öppnas upp till ett större eller via en badrumsrenovering där badrummet blir väsentligt större. Läs mer om det på http://www.badrumsrenoveringsundbyberg.se/.

En annan åtgärd är ”installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp inom tomt eller i byggnad” (Sundbyberg.se). Även detta innebär alltså att större renoveringar eller dragning av nytt avlopp till nya rum kan innebära anmälningsplikt.

Ytterligare en punkt som kan innebära anmälningsplikt är ”Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet”.

Då det kan vara svårt att veta var gränsen för ”väsentligt” går bör man alltid kontakta Sundbybergs Kommun om en större nybyggnation, tillbyggnation eller ombyggnation ska ske. Ofta vet företagen som genomför dessa byggnationer om bygglov behöver ske, om anmälan krävs osv.

28 Dec 2017